Den webbaserade enkäten riktade sig till personer som varit eller är drabbade av cancersjukdom samt närstående till cancerdrabbade. Enkäten hade närmare 2000 deltagare och visade att 96 procent av cancerpatienterna aldrig har fått en rehabiliteringsplan. Enligt den nationella cancerstrategin ska alla patienter ha tillgång till en rehabiliteringsplan.

– Alla har rätt till en personligt utformad rehabplan, men att inte ens unga personer får en är inget annat än en skandal. Som cancerpatient behöver du rehab hjälp med både de psykiska och fysiska konsekvenserna av sjukdomen, hantering av existentiella frågor och hjälp och råd gällande praktiska och sociala delar. Exempelvis så har kvinnor högre risk att drabbas av ångest och depression under cancersjukdomen, detta måste man ta hänsyn till.

– Existentiella frågor som till exempel: Vem är jag? Vad är meningen med livet? uppstår ofta vid en cancersjukdom och är mycket tunga att bära själv. Vi cancerpatienter måste kunna lita på att vården finns för oss under hela cancerresan, säger Katarina Johansson, ordförande i Nätverket mot cancer. 

Sextio procent noterade själv tecken på cancersjukdom

Av de respondenter som besvarade enkäten utgjorde nästan sextio procent personer som drabbats av cancersjukdom. Bland kvinnor var bröstcancer den vanligaste cancersjukdomen, följt av blodcancersjukdom. Bland männen var blodcancersjukdom, hjärntumör och prostatacancer vanligast.

Nästan 40 % av de cancerdrabbade säger sig inte ha fått något stöd eller hjälp under sin cancersjukdom

Nästa sextio procent av respondenterna hade själva lagt märke till symtom eller tecken på cancersjukdom. 59 procent fick besked om sin cancersjukdom via ett personligt möte med sin läkare. Drygt trettio procent av respondenterna har upplevt uppgivenhet någon gång under sin sjukdom, däremot hade endast ett fåtal någon gång försökt ta sitt liv. Nästan fyrtio procent av de cancerdrabbade säger sig inte ha fått något stöd eller hjälp under sin cancersjukdom, däremot hade ungefär hälften av dem fått information om patientföreningar. Sextio procent hade tagit kontakt med en patientförening eller en förening för närstående till cancerpatienter, men endast tjugosju procent är medlem i någon intresseorganisation.

Endast tjugotvå procent har individuell vårdplan

Sjuttiofem procent har fått information om biverkningar, skriftligt, muntligt eller både och. En slutsats av undersökningen är att individuell vård- och rehabiliteringsplan inte tycks vara så vanligt, eller så är kännedomen om den låg. Endast tjugotvå procent uppger att de har eller har haft en skriftlig individuell vårdplan, medan endast fyra procent har eller har haft en skriftlig rehabiliteringsplan.

Erbjuds ej något psykologiskt stöd från sjukvården

Bland de närstående som besvarat enkäten hade sjuttiotre procent inte erbjudits något psykologiskt stöd från sjukvården. Endast tjugo procent av de närstående hade erbjudits någon form av praktisk eller ekonomisk hjälp från sjukvården och endast fjorton procent av de närstående är medlem i någon form av intresseorganisation.