Vården har stora brister när det gäller organisation och resurser med underbehandling som följd, hela vägen från tidig upptäckt till det palliativa skedet. Det yttersta måttet på detta är att väntetiderna i vårdkedjan är väsentligt längre än för andra cancerformer.

De nya läkemedlen för patienter med metastaserad cancer började användas i ökad utsträckning

2014 var ett händelserikt år som skapade stora förväntningar. Socialstyrelsen fastställde nya nationella riktlinjer för prostatacancervården och dessa kompletterades med ett nationellt vårdprogram. Regeringen sjösatte ett ambitiöst program för att minska kötiderna i cancervården. De nya läkemedlen för patienter med metastaserad cancer började användas i ökad utsträckning.

2015 konstaterar vi att de förhoppningar om snabbare utveckling av vården som väcktes 2014 inte riktigt har infriats. Genomslaget för de nya riktlinjerna och vårdprogrammet varierar mycket. Viss ökning av kontaktsjuksköterskor och multidisciplinära bedömningar (MDK) noteras, medan den regionala variationen består när det gäller väntetider och behandlingspraxis, påpekad underbehandling av äldre m.m.

Prostatacancerförbundets viktigaste budskap är betydelsen av tidig upptäckt

Däremot har rekommendationen att lågrisktumör ska åtgärdas med aktiv monitorering fått tydligt genomslag. På läkemedelssidan konstateras att förhoppningarna om ett snabbt införande av de nya läkemedlen och en jämlik användning i landet inte förverkligats. Sveriges Kommuner och Landsting och dess NT-råd lyckades visserligen nå en överenskommelse med samtliga landsting att de ska följa rådets rekommendationer, det så kallade ordnade införandet. Trots beslut i juni att rekommendera av Zytiga och Xtandi på medicinsk indikation såväl före som efter cellgiftsbehandling så återstår mycket till full behovstäckning och lika hantering i landet.

Prostatacancerförbundets viktigaste budskap är betydelsen av tidig upptäckt, de allt för långa väntetiderna, bristen på tillgång till läkemedel samt vårdens ineffektiva organisation och resursbrist. Ett av våra största problem är att prostatacancer är en förhållandevis okänd sjukdom för allmänhet, politiker och tjänstemän. Förbundet prövade genomförde därför under hösten Mustaschkampen som skapade uppmärksamhet och en behövlig debatt som behövs för att förbättra prostatacancervården.


Alf Carlsson, ordförande
Calle Waller, vice ordförande