För att effektivt bekämpa cancer måste kliniker kombinera kirurgi, kemo-  och strålterapi. Strålning används i cirka hälften av cancerfallen. Ofta används bestrålning med fotoner, men det finns alternativ som kan ha vissa fördelar, som exempelvis bestrålning med protoner.

Den huvudsakliga skillnaden mellan de två strålningstyperna är att protoner går att styra i djupled, hur långt in i vävnaden de tränger beror på hur mycket energi de har. Man kan därigenom styra effekten till ett specifikt område och därmed skona friska vävnader runt omkring. Det innebär potentiella kliniska fördelar som färre biverkningar och lägre risk för sekundär cancer, som annars kan uppstå då frisk vävnad bestrålas.

Protonterapin växer snabbt ute i världen

- Protonterapin växer snabbt ute i världen, men i Sverige är det fortfarande relativt få som använder sig av den. Vi hoppas det ska förändras framöver då vi nu har nära tillgång till den avancerade protonterapin, berättar Peter Daneryd, förbundsdirektör på Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, som äger och driver Skandionkliniken.

Problem då frisk vävnad bestrålas

Vilken typ av strålning man använder kan innebära skillnaden för exempelvis ett barn med hjärntumör mellan att leva resten av livet med en lätt hjärnskada eller att leva ett normalt liv. För fotoner växelverkar slumpvis med omgivningen, vissa absorberas efter kort tid, andra efter lång och en del fortsätter rakt igenom patienten. För barnet med hjärntumör kan då fotonstrålning riskera att skada frisk hjärnvävnad runt tumören, vilket kan ge kognitiva skador. Protonstrålning däremot styrs exakt till det område där tumören sitter där den största delen av strålningen hamnar.

- Med över 160 000 behandlade patienter världen över har protonterapi visat sig vara både säker och effektiv. Kliniska forskare fortsätter att utöka antalet indikationer som kan behandlas och avgöra vilka patienter som gynnas mest av protonterapi, berättar Aymeric Harmant, Global Marketing Director på IBA.

Skandionkliniken – unikt samarbete

Sverige har en lång tradition med protonbehandling, ända från 1950-talet. Det första moderna protonterapicentrat i Sverige invigdes dock 2015, Skandionkliniken. Det är Nordens första kliniska anläggning för protonterapi och är ett samarbete mellan sju landsting/regioner. Det är första gången som alla landsting/regioner med universitetssjukhus gör en gemensam investering i ett nationellt centrum för behandling av cancer och nationell uppbyggnad av kompetens inom högspecialiserad cancervård.

Skandionklinikens verksamhet bygger på distribuerad kompetens, att inom ramen för ett nära samarbete mellan olika vårdgivare använda gemensam kunskap. Alla patienter som remitteras till Skandionkliniken diskuteras vid videokonferenser 2-3 gånger per vecka. Och även om varje sjukhus har huvudansvaret för förberedelse och uppföljning, så sker beslutet att behandla på Skandionkliniken genom enighet från alla sju universitetssjukhus.

Det arbetssättet ger oss en unik kapacitet

- Det arbetssättet ger oss en unik kapacitet att tillsammans med all tillgänglig nationell expertis analysera vilken behandling som ger bäst effekt för varje enskild patient, konstaterar Peter Daneryd.

Till Skandionkliniken ska Sveriges cancerkliniker på universitetssjukhusen skicka de patienter som bedöms ha särskild nytta av att få protonterapi. Syftet är att tillhandahålla samma högspecialiserade cancervård till alla patienter, oavsett var de bor.

Nordiska och internationella samarbeten

Skandionklinikens expertis kommer även kunna utnyttjas av grannländerna.

- Redan nu har vi ett avtal med Norge och den första patienten kommer troligtvis att behandlas inom kort, en behandling som sker på precis samma premisser som för svenska patienter, berättar Peter Daneryd.

Det finns även mer informella överenskommelser med både Danmark och Finland om samarbete.

Genom det samarbetet får Skandionkliniken del av värdefulla erfarenheter från resten av världen

Den leverantör som tillhandahåller den tekniska utrustningen för protonterapin på kliniken är företaget IBA (Ion Beam Applications S.A.). Genom det samarbetet får Skandionkliniken del av värdefulla erfarenheter från resten av världen då IBA är marknadsledare globalt. Prognoser säger att det år 2020 kommer finnas ca 120 protonterapicentra runt om i världen för behandling av patienter.

- Varje år samlar vi kliniska experter från alla centra som använder vår utrustning för gemensamt informationsutbyte och lärdomar från ”best practice”. Vi är mycket glada över att nästa sammankomst kommer äga rum på Skandionkliniken, avslutar Aymeric Harmant.