– De nya satsningarna har två ben, det första är att utveckla och ge bättre behandling till de som redan drabbats av cancer, det andra är att arbeta förebyggande. Det handlar till exempel om att minska rökningen och alkoholkonsumtionen i samhället och att öka förutsättningarna för människor att äta rätt och röra på sig mer, berättar folkhälso-, sjukvårds-, och idrottsminister Gabriel Wikström. 

Målet jämlik hälsa är större än bara jämlik vård

Forskningen visar att människor beroende på samhällsklass och rangordning inom en yrkesgrupp har olika förutsättningar för ett hälsosamt liv. WHO:s rapport ”Closing the gap in a generation” beskriver hur klasskillnader och olika befattningar i yrkeslivet påverkar livslängden. Chefer och högt uppsatta lever längre än tjänstemännen längre ner i hierarkin. För att få en jämlik hälsa i Sverige oavsett geografiska och socioekonomiska förutsättningar krävs ett helhetsgrepp.

Klasskillnader och olika befattningar i yrkeslivet påverkar livslängden

– Jämlik vård är såklart en del men framför allt skapas förutsättningen för en god och jämlik hälsa genom att se över skol- och miljöfrågor och egentligen alla politiska områden. Vi gör nu en bred utredning för att ta reda på hur vi ska skapa jämlik hälsa i Sverige. Utredningen ska vara klar i maj 2017 men utredarna ska också löpande presentera förbättringsområden och förslag på lösningar, säger Gabriel.

Standardiserade vårdförlopp 

Regeringen har tillsammans med landstingen gjort krafttag för att just cancervården ska bli mer jämlik. Idag erbjuds ibland olika behandlingsmetoder för samma diagnos beroende på var i landet man bor eller vårdas. För att optimera behandlingsmetoderna och öka förutsättningarna för att alla ska få samma cancervård införs nu standardiserade vårdförlopp för flera cancerdiagnoser.

– Genom att införa standardiserade vårdförlopp effektiviserar och optimerar vi cancervården och förbereder för en äldre befolkning. Det leder till att alla patienter erbjuds den mest effektiva vården och att väntetiderna förkortas. Det är inte acceptabelt att en patient som får ett sådant tungt besked som cancer ska behöva vänta så länge på behandling som en del gör idag. De landsting som implementerar de nya vårdförloppen får ekonomiskt stöd från regeringen så att alla ska ha råd att följa med i utvecklingen, berättar Gabriel.

Alla patienter erbjuds den mest effektiva vården och att väntetiderna förkortas

Ständig dialog mellan akademin, vården och näringslivet ökar förutsättningen för att nya mediciner och behandlingsformer snabbare ska nå patienterna.

– Det är helt avgörande att alla inom läkemedelsindustrin, akademin, sjukvården och politiken engagerar sig i kampen mot cancer. Framför allt med fokus på förebyggande åtgärder, avslutar Gabriel.